Bouwregelgeving

Het Bouwbesluit bevat bouwtechnische eisen waaraan alle bouwwerken moeten voldoen. De eisen hebben te maken met veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Deze eisen worden nader uitgewerkt middels diverse berekeningen om veilige en comfortabele bouwwerken te realiseren. Denk hierbij aan de constructies, brandveiligheid, de hoeveelheid verblijfsruimte en de daarbij behorende temperatuur, licht en lucht. Bij nieuwbouw van woningen en utiliteitsgebouwen worden binnen het Bouwbesluit steeds scherpere eisen gesteld aan de energiezuinigheid. Door energiebesparing en toepassing van duurzame energie wordt de verbranding van fossiele brandstoffen beperkt. Per 2015 is de EPC eis voor woningen aangescherpt naar 0,40 met als doel de energieneutrale woning in 2020. De EPC omvat de hoeveelheid energie die nodig is om een woning te verwarmen, koelen, ventileren, verlichten en de energie die nodig is om tapwater te verwarmen. Door het combineren van goede bouwkundige en installatietechnische uitgangspunten komen we tot een optimaal energieconcept. Sinds kort is het ook verplicht om de milieuprestatie van een woning of kantoorgebouw vast te stellen. Het uiteindelijke cijfer hiervan geeft een indicatie over de eigenlijke milieubelasting van een bouwwerk. Middels een goed gesprek helpen wij u graag verder.

Het komende nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) bevat, net als het huidige Bouwbesluit, regels waaraan burgers en bedrijven zich moeten houden. Het besluit omvat onder meer regels die afkomstig zijn uit de Woningwet, het Bouwbesluit 2012, het Besluit energieprestatie gebouwen, het Besluit omgevingsrecht en het Activiteitenbesluit milieubeheer. Een belangrijke nieuwe mogelijkheid in dit besluit is de bevoegdheid voor gemeenten om in hun omgevingsplan maatwerkregels op te nemen waarin zij de algemene rijksregels over de energiezuinigheid en milieuprestatie van nieuwbouw kunnen aanscherpen.