Circulair bouwen

Circulair bouwen – Nederland circulair in 2050

Onze overheid richt zich op de ontwikkeling van een circulaire economie en schetst hiermee een perspectief voor een toekomstbestendige duurzame economie. Concreet betekent dit dat in 2050 grondstoffen efficiënt worden ingezet en hergebruikt zonder schadelijke emissies naar het milieu. Voor zover er nieuwe grondstoffen nodig zijn, worden deze op duurzame wijze gewonnen en wordt verdere aantasting van leefomgeving en gezondheid voorkomen.

De bouwsector is zeer grondstoffenintensief en neemt ongeveer de helft van het grondstoffenverbruik in Nederland voor zijn rekening. Daarnaast heeft ongeveer 40% van alle afval betrekking op bouw- en sloopafval. Hergebruik van bouw- en sloopafval gebeurt al wel, al gaat het vaak niet om hergebruik op minimaal hetzelfde niveau, maar om bijvoorbeeld het verwerken van puin tot granulaat voor de wegenbouw. Vervolgens wordt het materiaal voor het overgrote deel op datzelfde niveau hergebruikt in andere wegprojecten. Door deze ‘verzadiging’ ontstaat een stimulans voor het ontwikkelen van meer circulaire bouwmaterialen.

De overheid heeft de volgende visie vastgesteld: In 2050 is de bouw bij ontwerp, ontwikkeling, gebruik, beheer en demontage van bouwwerken zo georganiseerd dat deze objecten duurzaam worden gebouwd, (her)gebruikt, onderhouden en ontmanteld. Bij bouwen wordt gebruik gemaakt van duurzame materialen en wordt aangesloten bij de dynamische wensen van de gebruikers. Het streven is naar een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050 conform de Europese afspraken. Bouwwerken maken zoveel mogelijk gebruik van ecosysteemdiensten (natuurlijk kapitaal zoals het waterbergend vermogen van de ondergrond).

In het Bouwbesluit zijn al voorschriften opgenomen voor een beperking van de belasting van het milieu middels de MPG (zie Duurzaam bouwen). Daarnaast zijn ook voorschriften opgenomen over het scheiden van bouw- en sloopafval.